Spracovanie účtovníctva

Spoločnosť – platca DPH

(cena závisí od spôsobu a rozsahu vedenia účtovníctva vo firme a v požiadavkách na rozhodovacie procesy: sledovanie nákladov, výnosov, strediskové, príp. zákazkové účtovanie nákladov a výnosov)

1 € – 1,30 € / zápis v účtovnom denníku

Spoločnosť – neplatca DPH

0,90 € / zápis v účtovnom denníku

Základný mesačný paušál

Spoločnosť – platca DPH

Spoločnosť – neplatca DPH

125 €

100 €

Paušál zahŕňa:

 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu, kontrolu výpočtu DPH

Paušál nezahŕňa:

 • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady a iné písomnosti), uchovávanie trvácnosti pokladničných dokladov vytlačených na termopapieri, kontrolu saldokonta
 • účtovnú závierku, ktorú považujeme za trinásty mesiac, vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

Spracovanie miezd

Mzda pre trvalého, aj dočasného zamestnanca

13 € / ks

Prihláška zamestnanca do SP, ZP

(vrátane odhlášky pri odchode z pracovného pomeru)

13 € / ks

Elektronická komunikácia so SP, ZP, FS, DSS

25 € / mes.

Ročné zúčtovanie dane

25 € / ks

Excelovské reporty dodané klientom

50 € / hod.

Prihláška spoločnosti do inštitúcií (SP, ZP, FS)

80 €

Ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkov FS

35 €

Cena zahŕňa:

 • spracovanie miezd: výpočet miezd, bezdokladový prevodný príkaz banke, odoslanie výplatnej pásky e-mailom zamestnancom
 • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne, mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu
 • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery…)
 • vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania
 • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov…)

Príprava podkladov pre daňové priznania

DPFO (typ A) príjmy zo závislej činnosti, výhradne tuzemské príjmy

35 €

DPFO (typ A) príjmy zo závislej činnosti, tuzemsko + zahraničie

50 €

DPFO (typ B) príjmy z podnikania z daňovej evidencie dodanej klientom

100 €

DPFO (typ B) príjmy z podnikania s uplatnením paušálnych výdavkov

75 €

DPFO (typ B) príjmy zo závislej činnosti + príjmy z prenájmu (spracované klientom)

150 €

DPPO, účtovná závierka, poznámky k účtovnej závierke

250 €

Daň z motorových vozidiel + každé ďalšie vozidlo

35 € + 20 €

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

40 € / hod.

Ostatné ekonomické a administratívne služby

Spracovanie dokladov

(tlačenie dokladov zaslaných e-mailom, pokladničných dokladov, evidencia faktúr, kopírovanie dokladov za účelom zachovania ich trvácnosti…)

35 € / hod.

Štatistické výkazy

40 € / hod.

MOSS, OSS

30 € / podanie

Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom, vlastné excelovské reporty dodané klientom

50 € / hod.

Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov (+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky)

50 € / ks

Príprava dokladov pri spracovaní daňových priznaní

45 € / hod.

Spracovanie výplaty zisku spoločníka

(aktivity vyplývajúce z rozdelenia zisku spoločníkom, vyčíslenie ZP, alebo zrážkovej dane z dividend, oznámenia FS alebo ZP)

15 € / podanie

Registrácia za platcu DPH

100 € / registrácia

Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky

25 € / ks

Spracovanie vnútropodnikových smerníc

200 € / smernica

Vyúčtovanie dotácií, grantov

40 € / hod.

Všeobecná sadzba pre inde nešpecifikované služby, príp. konzultácie

45 € / hod.

Evidencia počiatočných stavov hlavnej knihy

1 € / zápis

Evidencia počiatočných stavov saldokonta

2 € / zápis

Evidencia počiatočných stavov dlhodobého majetku, vrátane importu odpisového plánu

5 € / zápis

Pre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.

Otázky a odpovede

Ako funguje služba Podvojné účtovníctvo pre malé spoločnosti?

V tomto prípade pre klienta spracovávame aj pokladničné doklady s pokladničnou knihou, aj evidenciu došlých faktúr. Za klienta nikdy nespracovávame odoslané faktúry, ostatné funguje tak isto, ako pri väčších spoločnostiach. Elektronicky za klienta komunikujeme s Finančnou správou a klient dostáva od nás propozície k úhrade.

Ako funguje Podvojné účtovníctvo pre väčšie spoločnosti?

Väčšie spoločnosti zväčša dedikujú zamestnanca, ktorý s nami komunikuje a pripravuje pre nás podklady. Tam, kde existuje reálna pokladňa, po skončení mesiaca, do 10 kalendárnych dní, k nám prinesie všetky doklady týkajúce sa účtovníctva (nielen pokladničné doklady, odoslané a došlé faktúry, bankové výpisy, ale napr. aj nové zmluvy, napr. nájomné zmluvy, mandátne zmluvy, autorské zmluvy,… a iné doklady, bankové výpisy). Po skončení spracovania, v zmysle zmluvy max. 2 dni pred DPHčkou, klient od nás obdrží výstupy: účtovné podľa požiadaviek (napr. výsledovka), hlavne sumu DPH, variabilný symbol, pod ktorým má sumu uhradiť; za klienta s Finančnou správou komunikujeme my: podáme daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz, aj súhrnný výkaz; toto je náčrt mesačného spracovania. Podobne je to aj s koncoročnou závierkou: všetky výkazy idú od nás, aj schválená účtovná závierka do registra závierok. Ak klient používa k vystavovaniu odoslaných faktúr, k evidencii a k úhradám došlých faktúr náš softvér, poskytujeme konzultačnú činnosť a hotline.

Ako funguje poskytovanie služby Jednoduché účtovníctvo?

V týchto prípadoch proces funguje podobne ako poskytovanie služby Podvojné účtovníctvo malým firmám. Väčšinou ide o prípady, keď je SZČO aj platiteľom DPH.

Ako funguje služba Mzdy a personalistika?

Proces pri Mesačnom spracovaní miezd: klient pošle v excelovskej tabuľke dochádzku, evidenciu stravných lístkov, príp. iných dokumentov, týkajúcich sa miezd (napr. odmeny, 13. a 14. platy, vyplatené zálohy, exekúcie a iné…) a my mzdy spracujeme a klientovi pošleme: prevodný príkaz importovateľný do banky s netto mzdami, odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo mzdy Finančnej správe, príp. iné platby: napr. strhnuté exekúcie). Okrem toho elektronicky za klienta komunikujeme  so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou. Klientov tiež priebežne informujeme o legislatívnych zmenách, napr. zvýšenie stravného, od ktorého sa odvíja príspevok na stravný lístok, rekreačné poukazy, 13. a 14. platy. Táto služba obsahuje aj riešenie vnútrofiremných otázok, napríklad zostatky dovoleniek a pod.
Nadviazanie spolupráce: od klienta prevezmeme Splnomocnenie overené u notára, na základe ktorého si ho „pripnem“ k sebe v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach;

Nenašli ste odpoveď?

Radi vám odpovieme na otázky, týkajúce sa (nielen) nami poskytovaných služieb. Spojte sa s nami!

  Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ LUCRA team spol. s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31416632, DIČ: 2020411921, IČ DPH: SK2020411921, podľa § 4, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
  Zásady ochrany osobných údajov

  Neviete, ako začať?

  Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!