Spracovanie podvojného účtovníctva

1-99 položiek

99 eur

100-199 položiek

169 eur

200-299 položiek

199 eur

300-399 položiek

259 eur

400-499 položiek

299 eur

500-599 položiek

379 eur

600-699 položiek

499 eur

Spoločnostiam, ktoré nie sú platcom DPH, poskytujeme 10-15% zľavu, podľa charakteru obchodnej činnosti.

Spracovanie miezd

Mzda pre trvalého, aj dočasného zamestnanca

12 eur

Prihláška zamestnanca do SP, ZP (vrátane odhlášky pri odchode z pracovného pomeru)

12 eur

Elektronická komunikácia so SP, ZP, FS

20 eur

Ročné zúčtovanie dane

20 eur

Mzda cudzinca pracujúceho v SR

15 eur

Excelovské reporty dodané klientom

30 eur / hod

Prihláška spoločnosti do SP, ZP, FS

50 eur

Paušál zahŕňa:

  • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu, kontrolu výpočtu DPH;

Paušál nezahŕňa:

  • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady a iné písomnosti), uchovávanie pokladničných dokladov vytlačených na termopapieri, kontrolu saldokonta;
  • účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

Cena zahŕňa:

  • spracovanie miezd: výpočet miezd, bezdokladový prevodný príkaz banke, odoslanie výplatnej pásky e-mailom zamestnancom
  • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne, mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • vypracovanie a elektronické zaslanie ročného Hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch Finančnej správe
  • tvorba a výpočet sociálneho fondu
  • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery,…)
  • vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania
  • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov,…)

Spracovanie daňových priznaní

Príjmy zo závislej činnosti (Typ A)

79 eur

Príjmy zo závislej činnosti + iné príjmy (Typ B)

159 eur

Príjmy zo závislej činnosti, tuzemsko + zahraničie (Typ A)

99 eur

Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov (Typ B)

79 eur

Príjmy z prenájmu (Typ B)

159 eur

Daň z motorových vozidiel + každé ďalšie vozidlo

25 + 15 eur

V každom prípade posudzujeme rozsah prác jednotlivo a vždy je možné dohodnúť inú cenu.

Ostatné ekonomické služby

Spracovanie dokladov (tlačenie dokladov zaslaných mejlom, pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…)

25 eur / hod

Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom, vlastné excelovské reporty dodané klientom

40 eur / hod

Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov (+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky)

50 eur / ks

Príprava dokladov pri spracovaní daňových priznaní

39 eur / hod

Registrácia za plátcu DPH

100 eur / registrácia

Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky

25 eur / ks

Elektronické odoslanie schválenej závierky do Registra závierok

25 eur / ks

Evidencia obchodov s CP, vedenie skladovej evidencie

33 eur / hod

Spracovanie vnútropodnikových smerníc

200 eur / smernica

Reporting, výkazníctvo v SJ alebo AJ

30 eur / hod

Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne

33 eur / hod

Vyúčtovanie dotácií, grantov

33 eur / hod

Pre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.

Otázky a odpovede

Ako funguje služba Podvojné účtovníctvo pre malé spoločnosti?

V tomto prípade pre klienta spracovávame aj pokladničné doklady s pokladničnou knihou, aj evidenciu došlých faktúr. Za klienta nikdy nespracovávame odoslané faktúry, ostatné funguje tak isto, ako pri väčších spoločnostiach. Elektronicky za klienta komunikujeme s Finančnou správou a klient dostáva od nás propozície k úhrade.

Ako funguje Podvojné účtovníctvo pre väčšie spoločnosti?

Väčšie spoločnosti zväčša dedikujú zamestnanca, ktorý s nami komunikuje a pripravuje pre nás podklady. Tam, kde existuje reálna pokladňa, po skončení mesiaca, do 10 kalendárnych dní, k nám prinesie všetky doklady týkajúce sa účtovníctva (nielen pokladničné doklady, odoslané a došlé faktúry, bankové výpisy, ale napr. aj nové zmluvy, napr. nájomné zmluvy, mandátne zmluvy, autorské zmluvy,… a iné doklady, bankové výpisy). Po skončení spracovania, v zmysle zmluvy max. 2 dni pred DPHčkou, klient od nás obdrží výstupy: účtovné podľa požiadaviek (napr. výsledovka), hlavne sumu DPH, variabilný symbol, pod ktorým má sumu uhradiť; za klienta s Finančnou správou komunikujeme my: podáme daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz, aj súhrnný výkaz; toto je náčrt mesačného spracovania. Podobne je to aj s koncoročnou závierkou: všetky výkazy idú od nás, aj schválená účtovná závierka do registra závierok. Ak klient používa k vystavovaniu odoslaných faktúr, k evidencii a k úhradám došlých faktúr náš softvér, poskytujeme konzultačnú činnosť a hotline.

Ako funguje poskytovanie služby Jednoduché účtovníctvo?

V týchto prípadoch proces funguje podobne ako poskytovanie služby Podvojné účtovníctvo malým firmám. Väčšinou ide o prípady, keď je SZČO aj platiteľom DPH.

Ako funguje služba Mzdy a personalistika?

Proces pri Mesačnom spracovaní miezd: klient pošle v excelovskej tabuľke dochádzku, evidenciu stravných lístkov, príp. iných dokumentov, týkajúcich sa miezd (napr. odmeny, 13. a 14. platy, vyplatené zálohy, exekúcie a iné…) a my mzdy spracujeme a klientovi pošleme: prevodný príkaz importovateľný do banky s netto mzdami, odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo mzdy Finančnej správe, príp. iné platby: napr. strhnuté exekúcie). Okrem toho elektronicky za klienta komunikujeme  so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou. Klientov tiež priebežne informujeme o legislatívnych zmenách, napr. zvýšenie stravného, od ktorého sa odvíja príspevok na stravný lístok, rekreačné poukazy, 13. a 14. platy. Táto služba obsahuje aj riešenie vnútrofiremných otázok, napríklad zostatky dovoleniek a pod.
Nadviazanie spolupráce: od klienta prevezmeme Splnomocnenie overené u notára, na základe ktorého si ho „pripnem“ k sebe v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach;

Nenašli ste odpoveď?

Radi vám odpovieme na otázky, týkajúce sa (nielen) nami poskytovaných služieb. Spojte sa s nami!

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!