Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z MV

Predmet dane: motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L (motocykle a štvorkolky), M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 2 Obchodného zákonníka.

Predmetom dane nie je: vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo ,ako ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Daňovník pre účely DMV

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla,
 • má v dokladoch vozidla ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľ a vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Na zamedzenie nejasnosti pri prenájme motorových vozidiel pri operatívnom leasingu vydala Finančná správa SR nasledovne stanovisko.

Vozidlá oslobodené od DMV

Od dane z motorových vozidiel je zo zákona oslobodené vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, banskej, horskej a leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravy podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Základ dane

pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW,
pri osobnom vozidle kategórie L a M1 je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v technickom preukaze,
pri úžitkovom vozidle a autobuse je najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Úprava DMV

Úprava dane – zvýšenie a zníženie v závislosti od veku vozidla a typu pohonu vozidla:

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa zníži podľa §6 o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, 2
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije neupravená ročná sadzba dane.

Po uplynutí 144 mesiacov sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zvýši podľa §6 o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov ( vrátane mesiaca evidencie)

Ročná sadzba dane (aj pri už prípadnom znížení alebo zvýšení) sa zníži o 50 % :

 • hybridné motorové alebo elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M, N s pohonom na zemný plyn – CNG, LNG,
 • vozidlo kategórie L, M,N na vodíkový pohon.

Miestna príslušnosť, platenie daní

Daňovník podáva daňové priznanie správcovi dane miestne príslušnému podľa adresy svojho sídla, resp. adresy bydliska, a to bez ohľadu, kde má prihlásené vozidlá. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – OÚD

501163 – 8XXXXXXXXX / 8180

Viac o platení dane z motorových vozidiel TU:
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani

Vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

 • daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie.
 • daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
 • v roku 2015 uvedie vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník až v daňovom priznaní.
 • od 1. 1. 2015 je oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak daňovník v zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla. Daňová povinnosť takémuto vozidlu zaniká k 31. 12. 2015, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31. 1. 2016.

Daňové priznanie sa podáva každoročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia do 31.1. 2016 (do 1. 2. 2016, keďže 31. 1. pripadá na nedeľu).

Preddavky

Výška daňovej povinnosti sa určuje na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období. Preddavky na daň sa určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom k 1.1. ďalšieho obdobia.

Hranice pre určenie predpokladaných preddavkov:

 • do 700 € – preddavky sa neplatia
 • od 700 € do 8 300 € – štvrťročné splátky (31.3., 30.6., 30.9.a 31.12.)
 • nad 8 300 € – mesačné splátky (koniec kalendárneho mesiaca)

Sadzba dane

Sadzby dane si už neurčujú samosprávne kraje, ale sú rovnaké na celom Slovensku. O výške dane rozhoduje vek vozidla a ekologickosť. Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel. Pri nových vozidlách ušetríte, za staršie si priplatíte.

Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina


Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie L (motocykel, trojkolka, štvorkolka) a M1 – osobný automobil


Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1 až N3, O1 až O4)

1 alebo 2 nápravy:


3 nápravy:


4 a viac náprav:

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!