Spracovanie a podanie daňových priznaní (DPPO)

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb (DPPO) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu.

Miestna príslušnosť sa riadi sídlom právnickej osoby, inak miestom skutočného vedenia.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!