Vedenie evidencie majetku

Zákon o účtovníctve č. 531/2003 Z. z. umožňuje podnikom využívať okrem daňových odpisov aj tzv. účtovné odpisy. Podniky môžu využívať v účtovníctve akékoľvek odpisové metódy, ktoré podnikom umožnia lepšie zohľadňovať konkrétne podmienky využívania dlhodobého majetku.

To umožňuje podnikom presnejšie sledovať opotrebovávanie dlhodobého majetku. Účtovné odpisy majetku vychádzajú pri výpočte taktiež z pôvodnej obstarávacej ceny dlhodobého majetku.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Niektoré zmeny pravidiel dlhodobého odpisovania majetku

Zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. marca 2009, prináša niekoľko zmien v oblasti odpisovania hmotného a nehmotného majetku: – zvyšuje sa vstupná cena odpisovaného hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku z 996 eur na 1 700. Dĺžka odpisovania hmotného majetku zostáva nezmenená – zvyšuje sa vstupná cena nehmotného majetku z 1 660 eur na 2 400 eur – z nehmotného majetku sa vylúčili zriaďovacie výdavky – na základe nariadenia európskeho parlamentu a Rady č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktoré je prílohou zákona, sa vykonáva nové zaradenie majetku do odpisových skupín – zákon umožňuje samostatné odpisovanie jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku, ktorým sa umožní rozčlenenie samostatných jednotiek hnuteľného majetku na menšie oddeliteľné časti, ktoré sa odpisujú v rovnakej odpisovej skupine ako samostatná hnuteľná vec.

Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Daňovník má právo prerušiť daňové odpisovanie na jedno i viac zdaňovacích období, pričom nestráca nárok na zahrnutie odpisov do daňových výdavkov, ale o dobu prerušenia odpisovania má právo celkovú dobu odpisovania predĺžiť. Odpisovanie je možné prerušiť už v prvom roku odpisovania, ak hmotný majetok bol riadne uvedený do užívania. Nie je možné prerušiť odpisovanie nehmotného majetku.

Odpisy prenajatého majetku

V prípade prenájmu dlhodobého majetku môže pri splnení zákonných požiadaviek odpisovať majetok aj nájomca. Nájomca a prenajímateľ musia mať riadne uzavretú nájomnú zmluvu na dlhodobý majetok. Nájomca nemôže realizovať odpisy majetku, ktorý dostal do bezplatného užívania.

Odpisy majetku

Pre odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku platia nasledujúce pravidlá: – Odpisuje sa maximálne do 100 % obstarávacej (vstupnej) ceny – Zostatkovú cenu vyradeného (odpísaného) dlhodobého majetku môže daňovník zahrnúť do nákladov iba v prípade predaja, pri predaji za cenu vyššiu, než je zostatková cena, možno do nákladov zahrnúť zostatkovú cenu, pričom kladný rozdiel medzi oboma cenami podlieha dani z príjmu. V prípade predaja za nižšiu cenu, než je zostatková cena, možno do nákladov zahrnúť iba túto nižšiu cenu. – Zavádza sa pojem vstupná cena a zvýšená vstupná cena odpisovaného majetku. – Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania v súlade s účtovnými predpismi. – Dlhodobý hmotný majetok daňovníka sa delí do 4 odpisových skupín podľa doby odpisovania: 1. odpisová skupina 4 roky, 2. odpisová skupina 6 rokov, 3. odpisová skupina 12 rokov, 4. odpisová skupina 20 rokov. – Na odpisy dlhodobého majetku možno používať dve metódy odpisovania: a) rovnomerné odpisy majetku, na základe odpisovej skupiny sa delí nadobúdacia cena majetku počtom odpisovaných rokov a táto čiastka sa odpíše každoročne, b) zrýchlené odpisy majetku, umožňuje odpisovať majetok rýchlejšie v prvých rokoch používania (väčší podiel odpisov než u rovnomerných odpisov) a pomalšie odpisovanie majetku ku koncu odpisového obdobia. Účtovník sa musí rozhodnúť na začiatku odpisového obdobia, ktorý variant odpisov hmotného a nehmotného majetku si zvolí a do ktorej odpisovej skupiny zaradí dlhodobý majetok.

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!